dinsdag 16 april 2013

De (beperkte) aantrekkende werking van Vrijheid

Jonge Marokkanen, in Nederland geboren, strijden in Syrië; Jihad. Hoe is het mogelijk dat Jihad een grotere aantrekkende werking heeft op jonge mohammedanen, geboren in Nederland, dan het opbouwen van een toekomst in het westen en het streven naar persoonlijk geluk? Islam, met de opvoeding met de leer van Mohammed als leidraad, is de oorzaak. Deze jonge mohammedanen geven op extreme wijze aan, wat speelt op grote schaal, maar minder concreet wordt opgemerkt door een te groot deel van de westerse bevolking.

Het zou allemaal wel goed komen met de integratie van mohammedanen. Ten eerste is Nederland al eeuwen een migratieland en is dat voor de komst van islam in algemeenheid altijd goed gegaan, dus zag men geen reden tot bezorgdheid. Als Spanjaarden en Italianen integreren, zullen mohammedanen dat toch zeker ook wel doen? Het feit dat migratie vanuit iedere cultuur en met iedere religie relatief soepel is verlopen, maar problemen veroorzaakt op het moment het mohammedanisme de intrede doet, geeft een helder signaal. Er is iets fundamenteels mis met islam. 

Ten tweede dacht men, dat de westerse cultuur met haar verworven vrijheden een dusdanig grote aantrekkende werking zou hebben op mohammedanen, dat zij uit zichzelf zouden integreren, door vrijwillig de westerse Vrijheid te verkiezen boven islamitische onderwerping. Na meer dan 30 jaar islam-in-de-praktijk mag worden geconcludeerd, dat Vrijheid een onvoldoende aantrekkende werking heeft op mohammedanen. Zelfs op de mohammedanen die in Nederland zijn geboren. Zij zijn tenslotte vanaf de geboorte geïndoctrineerd met de islamitische opvoeding en het leven van Mohammed als leidraad. 

Een belangrijk kenmerk van de westerse cultuur is het opgroeien en het onderwijs met de vrijheid te ontwikkelen als individu. Zelfstandig nadenken en afwegen, alsook bekritiseren, op basis van een zo breed mogelijk referentiekader. Algemene ontwikkeling wordt alom geprezen. Een belangrijk kenmerk van de islamitische cultuur is het opgroeien en het onderwijs met de leer van Mohammed als leidraad. Zelfstandig nadenken en afwegen, alsook bekritiseren, wordt niet gestimuleerd en zelfs afgekeurd. Vanaf de geboorte aangeleerd te doen wat je gezegd wordt zonder vrijheid een afweging te maken, te bekritiseren of te weigeren. Wie nooit Vrijheid heeft ervaren en is opgevoed met de associatie dat Vrijheid een verderfelijke invloed heeft op de mens, voelt daar niet zomaar een aantrekkende werking in.

Jonge Marokkanen die in Syrië strijden tonen aan, dat de aantrekkende werking van Vrijheid onvoldoende is. Ook de toename van het aantal moskeeën, hoofddoeken, bidruimtes, onderwijsinstellingen dat gescheiden lessen aanbiedt, zorginstellingen voor besnijdenis van jonge mohammedanen en het aantal moslima's dat na de opleiding niet gaat werken, tonen aan, dat de aantrekkende werking van Vrijheid onvoldoende is. 

Vast blijven houden aan een ideaalbeeld op basis van de gedachte dat 'ieder mens verlangt naar Vrijheid', garandeert het voort etteren van het islamprobleem. 
maandag 15 april 2013

TPO: we hebben een 'jongerenprobleem'; BM: we hebben een naïviteitprobleem.

De Arabische Lente werd bejubeld door mensen die de realiteit negeren, omdat Geert Wilders nu eindelijk zijn draagvlak zou verliezen; de Arabische Lente zou aantonen dat Wilders geen gelijk heeft inzake het mohammedanisme. Als de Arabische Lente niet heeft kunnen aantonen dat Wilders ongelijk heeft, zou hij wellicht gelijk kunnen hebben?

Vandaag schreef Rick Kuitems een stukje voor The Post Online "Het gelijk van Wilders: tijd dat er iets aan het 'jongerenprobleem' gedaan wordt. Maar vergeet afkomst en religie". Een dromerig stukje met wat Wildershaat als prioriteit en met onrealistische en ondoordachte oplossingen. Kuitems is opgegroeid in het laakkwartier en was een boefje, dus hij voelt zich verbonden met het mohammedaanse tuig. Een echte hooligan zou het stamgedrag van mohammedanen beter moeten begrijpen, maar Kuitems begrijpt er zo te lezen niets van. Met de westerse opvoeding groot gebracht, kun je jezelf niet vergelijken met iemand die is grootgebracht met de mohammedaanse opvoeding. Op basis van je eigen westerse referentiekader anticiperen op het gedrag van iemand met een mohammedaans referentiekader, is gedoemd te mislukken. 

"Eén lijn trekken voor bestraffing van wangedrag!" Volgens de wet, zou dit reeds zo moeten zijn, dunkt me. We zijn allen gelijk, we zijn allen tuig!, lijkt Kuitems te denken. Nee Rick, zo werkt dat niet. Ik ken toevallig veel laakkwartiermannetjes van die generaties en natuurlijk is het wel overlastgevend tuig geweest, maar het waren op een enkeling na, vooral mannetjes die een grote mond hebben als ADO het een seizoen goed doet in de eredivisie, maar de andere jaren zich niet vertonen en bij een hooliganopstootje vooral hard naar mama rennen. Grote mond, trillende knietjes. Misschien was Kuitems wel die enkeling die bleef staan, al zou ik dit niet concluderen uit de manier waarop hij het Marokkanenprobleem benadert.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zich verschuilend achter 'wat velen in Nederland vinden', associeert Kuitems in zijn eerste alinea Wilders met het fascisme uit de jaren 30 en hamert nog wat op 'de vorm' die toch vooral bekritiseerd dient te worden. Ook Rick heeft als prioriteit gesteld, Wilders de wind uit de zeilen te halen. Zoals de Arabische Lente de Partij voor de Vrijheid buiten spel had moeten zetten door het ongelijk van Wilders aan te tonen, denkt Kuitems dit te bewerkstelligen door het 'jongerenprobleem' op te lossen. 
“Er zijn groepen jongeren tussen de 16 jaar en 26 jaar die overmatig vertegenwoordigd zijn in de statistieken van de criminaliteit en ‘overlast’ en dit moet gestopt worden…Vergeet afkomst, religie en andere zaken, dit blijft de discussie telkens weer alleen maar vertroebelen”
Indien er groepen zijn die overmatig vertegenwoordigd zijn in de statistieken van de criminaliteit en 'overlast', is een begin van een oplossing te vinden in de oorzaak. Waarom zijn bepaalde groepen - die Rick niet durft te benoemen - oververtegenwoordigd? Het een jongerenprobleem noemen, getuigt van een kop in het zand. Afkomst en religie negeren, staat iedere oplossing in de weg. Voor bepaalde groepen, mohammedanen bijvoorbeeld, bepaalt de 'religie' hoe men andere mensen, andere culturen en het land waarin zij leven, beoordelen en hoe zij daarmee omgaan. De oververtegenwoordiging van mohammedanen in criminaliteit wordt wellicht niet alleen door het mohammedanisme veroorzaakt, maar de ideologie draagt daar absoluut in te grote mate aan bij. Religie en afkomst negeren, is stellen dat er een onevenredig grote groep boefjes appeltjes steelt van de boer en er geen sprake is van een mohammedanismeprobleem. Het gaat hier om straatroof, woningroof, roofovervallen met geweld, mishandeling en intimidatie. 
"Zo zouden er om te beginnen op scholen over dit probleem klassikaal lessen gegeven moeten worden om de jeugd al op jonge leeftijd te betrekken bij de oplossing. Zo houdt men tevens de vrienden dichtbij, maar houdt uw mogelijke ‘vijanden’ nog dichterbij en een gewaarschuwd mens telt voor twee. Laten we zeggen: een maatschappijleer versie 2.0?"
Zou Kuitems bekend zijn met het feit, dat problemen niet bespreekbaar zijn met een meerderheid van mohammedaanse leerlingen in de klas? Denk aan de Turkse jongens met antisemitische uitspraken of aan het feit dat veel geschiedenisleraren niet meer in staat zijn les te geven over de holocaust. Met de leer van Mohammed als leidraad worden mohammedaanse kinderen door de ouders opgevoed. Los daarvan; denkt Rick dat de negatieve gevolgen van een dergelijke opvoeding kunnen worden rechtgezet door maatschappijleer 2.0? Veel te naïef. 
"Laat ‘bekeerde’ lastpakken de jeugd gestructureerd uitleggen op scholen, hoe sommige verkeerde keuzes die zij zelf gemaakt hebben in hun leven, hun verdere leven hebben beïnvloed, en hoe ‘dommig’ dit achteraf was. Leer jongeren dat ‘een leuk mens worden als je later groot bent’ een doel op zichzelf zou moeten zijn."
De hopeloze associatie van zichzelf als 'bekeerd tuig' zien en het op basis hiervan beoordelen van het mohammedaanse tuig, is ergerlijk. Denkt hij werkelijk dat het sprookje van het individueel ontwikkelen als 'een leuk mens' een grotere aantrekkende werking heeft dan de geïndoctrineerde belofte van 72 maagden? De leer van Mohammed leert mohammedanen niet om 'een leuk mens' te zijn, welke definitie je hiervan ook wenst aan te houden. Kuitems zal doelen op een westerse definitie. Ontwikkelen als individu, is westers. Individuele ontwikkeling wordt vanuit het mohammedanisme niet gestimuleerd, zelfs tegengegaan. De grip van islam op de mohammedaan is sterker zonder individuele ontwikkeling. 
"Geef scholen en leerkrachten eindelijk weer eens het gezag terug! Zij gaan dagelijks om met ‘uw’ kroost en zien wat u niet ziet. Veel ouders van ‘probleemjongeren’ kijken namelijk niet goed of onvoldoende om naar hun kroost. Bij signalering van ontsporing sneller ingrijpen. Jeugdzorg en Bureau Halt versie 2.0?"
Want scholen en leerkrachten zijn kennelijk in staat om de gevolgen van jarenlange opvoeding door de ouders te corrigeren? Scholen en leerkrachten dienen niet alleen gezag terug te némen; dit is onmogelijk zonder een verandering van denkwijze binnen het onderwijs. Als men binnen het onderwijs van enige betekenis wil zijn met betrekking tot het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals criminaliteit onder mohammedanen, dient men het probleem te erkennen en terug te gaan naar onderwijs met benadrukking van westerse normen en waarden, met het onderstrepen van de westerse cultuur. Of moeten Jeugdzorg en Bureau Halt voortaan de opvoeding van mohammedaanse kindertjes overnemen? 
"Creëer kansen voor de jeugd op werk en een toekomst, laat zien dat goed gedrag beloond wordt en abject gedrag gestraft wordt. Bij verzaken van een van beide zal de voornaamste voedingsbodem van het probleem namelijk blijven bestaan."
De voornaamste voedingsbodem van het probleem is niet het gebrek aan kansen. Waarom verlaten zoveel mohammedaanse kinderen school vroegtijdig? Omdat scholen hen geen kansen bieden? Of omdat er vanuit de mohammedaanse opvoeding geen ondersteuning wordt geboden? Kansen en vangnetten genoeg. Vijf dagen in de week van 9 tot 17 uur werken voor 1.500 euro netto of 1x een overval en de rest van de maand chillen? Doe een tweede overval en de mooie jasjes en schoentjes kunnen worden aangeschaft. Pakkans? Nihil. En indien gepakt? Zo weer buiten of een enkelband. Met een afkeer voor de westerse maatschappij, meegekregen vanuit de opvoeding, is er geen sprake van gewetenswroeging. Daarbij is de mohammedaanse cultuur een schaamtecultuur, waarbij er geen sprake is van een schuldgevoel of gewetensvraag.

Door het mohammedanisme te ontkennen als bijdrage aan de oorzaak van het Marokkanenprobleem; door te ontkennen dat er sprake is van een mohammedanismeprobleem, blijft het probleem voort etteren. Vrijheid en veiligheid van de Nederlandse samenleving verder onder druk zettend.

Kuitems, neem je verantwoordelijkheid als opiniemaker. Als je oplossingen voor problemen wilt aandragen of bespreekbaar wilt maken, zou het je sieren je eens te verdiepen in het onderwerp. Neem de tijd om mijn columns te lezen en informeer jezelf.

We hebben geen 'jongerenprobleem'. En ondertussen lijkt het naïviteitprobleem van westerlingen groter dan het Marokkanenprobleem.

woensdag 10 april 2013

Nederlandse elite wordt steeds dommer.


Mathieu Weggeman, lid van de Raad voor Cultuur, stelt in de Volkskrant dat Nederland steeds dommer wordt. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Echter niet vanwege de door hem aangedragen redenen. Nederland staat op een gedeelde vijfde plaats in het overzicht van het gemiddelde IQ van de bevolking per land met een gemiddeld IQ van 102. In de afgelopen decennia zijn miljoenen mensen met een aanzienlijk lager IQ naar Nederland gekomen. In combinatie met het gevoerde beleid op het gebied van onderwijs en (de westerse) cultuur, door met name de elitaire bovenonsgestelde vrienden van Weggeman, dient de oorzaak van het steeds dommer worden van Nederland in een geheel andere hoek gezocht te worden dan Mathieu met zijn stukje ons wenst wijs te maken. Weggeman misbruikt grote maatschappelijke problemen om propaganda te voeren voor zijn kunst & cultuur eliteclubje. 
"Het gaat in culturele zin niet goed met Nederland. Domheid en onfatsoen zijn eerder regel dan uitzondering. Bovendien versterken die twee elkaar, waardoor de snelheid waarmee ons beschavingsniveau achteruit holt, alsmaar toeneemt." 
Dat het in culturele zin niet goed gaat met Nederland, zal de meerderheid beamen. Waar Mathieu echter spreekt van cultuur met betrekking tot kunst en opera, zal de meerderheid het geheel breder trekken en aangeven dat dit inherent is aan het onder druk staan van de westerse cultuur. Het beschavingsniveau holt inderdaad achteruit en niet alleen als het kunst betreft, maar in algemeenheid. Beschaving komt met ontwikkeling. Alsof er steeds een laagje oermens is afgeschaafd. Dit is in de westerse samenleving zelfs dusdanig doorgeschoten, dat er meer metromannen dan oermannen zijn. Er zijn grote verschillen over de wereld, de ene beschaving is de andere niet. Mensen uit een andere beschaving halen, zonder te stimuleren lagen bij te schaven, haalt het gemiddelde niveau van beschaving omlaag. En wat is "fatsoen", Weggeman? Wie bepaalt wat fatsoen is? Zou Mathieu een hoofddoek of boerka fatsoenlijk vinden? Operazangeressen en violistes die met een vleugje sexy op de hoes prijken, vindt hij duidelijk onfatsoenlijk. 
"Het onfatsoen kan te lijf worden gegaan door in het onderwijs veel meer tijd en aandacht te besteden aan kunst en cultuur, te beginnen op de basisschool. [...] filosofisch reflecteren [...] in socratisch gesprek gaan..."
Kunst, cultuur, expressie, reflectie, prachtige woorden waaruit ambities voor zijn elitaire passie spreken. Maar hoe ziet Weggeman dat in de praktijk, op openbare basisscholen en islamitisch onderwijs in de steden? Steden waarin autochtonen inmiddels in de minderheid zijn en waar de samenstelling van veel klassen een meerderheid van Mohammedanen toont? Met de leer van Mohammed als leidraad in de opvoeding, is filosofisch reflecteren of in socratisch gesprek gaan, als iemand in 2013 overtuigen dat de wereld plat is. Dat gaat er niet in. Begin eens met het op openbare basisscholen bespreekbaar maken van mohammedcartoons en schilderijen met varkens. Of is dat geen kunst, Mathieu? Het bespreekbaar maken van de holocaust lijkt me ook een prioriteit. Of is dat geen cultuur, Weggeman? Luister eens naar Harm Beertema met een veel meer realistische èn constructieve visie op het onderwijs. 
"Cultuureducatie draagt bij aan de vorming van belangrijke vaardigheden zoals analyseren, creëren en reflecteren', zegt het adviesrapport. Met name van reflectie, binnen een door kunst en cultuur gevormd referentiekader, mag verwacht worden dat deze de behoefte aan onfatsoenlijk gedrag vermindert."
Aangezien cultuureducatie haaks staat op de leer van Mohammed als leidraad, ontbreekt er voor mohammedanen een duidelijk aspect voor het vormen van vaardigheden zoals analyseren, creëren en reflecteren. Iedere vorm van reflectie ontbreekt vanuit het mohammedanisme, omdat dit de positie van de leer in gevaar brengt. En van reflectie binnen een door kunst en cultuur gevormd referentiekader is zéker geen sprake. Mag van mohammedanen dan verwacht worden dat de behoefte aan onfatsoenlijk gedrag vermindert?

maandag 8 april 2013

Bennink, je bent niet goed bij je hoofd.

OPEN BRIEF AAN DE VOLKSKRANT
Hoe de zichzelf als fatsoenlijk beschouwende mens aangeeft niet na te denken, maar te varen op vooroordelen en onderbuikgevoelens. Jan Bennink is hiervan een goed voorbeeld. In zijn stukje 'Je zal maar Marokkaan zijn in Nederland' zet hij zichzelf in zijn hemd, terwijl hij denkt te verschijnen in een driedelig pak. Kenmerkend voor dergelijke fatsoensridders; anderen verwijten zonder in de spiegel te durven kijken. 

De strekking van het stukje betreft het imago van de Marokkaan in Nederland en de gevolgen daarvan. Bennink legt de schuld van het ontstane imago bij de westerse Nederlander. Een goedwillende Marokkaan in Nederland zou last hebben van vooroordelen van westerlingen, die kennelijk ongegrond zijn en zonder reden zijn ontstaan. In werkelijkheid lijden goedwillende Marokkanen dankzij het gedrag van slechtwillende Marokkanen. En daar doen de goedwillende Marokkanen niets aan, vanwege de islamitische opvoeding en het leven met de leer van Mohammed als leidraad. 
Vraag jezelf eens af, waarom een mohammedaanse dochter die een relatie aangaat met een niet-mohammedaan groot risico loopt op verstoten worden door de familie en zelfs op eerwraak, waar tegelijkertijd mohammedaanse zonen die veroordeeld zijn voor een overval met geweld, niet datzelfde risico lopen op verstoten worden of eerwraak
Jan stelt dat de Marokkaan van nu, de Jood van 80 jaar geleden is. Hij stelt hiermee, dat kritiek op het mohammedanisme niet voortvloeit uit kennis opdoen van de ideologie en het constateren van onverenigbare verschillen, die reeds resulteren in problemen voor de westerse samenleving en haar oorspronkelijke burgers en cultuur. Hij stelt dat kritiek op het mohammedanisme, een ideologie met grote invloed op het gedrag van Marokkanen in Nederland, voortvloeit uit fascisme. De enige reden om de Jood in het Marokkanendebat te betrekken.

De Joodse cultuur stond echter niet haaks op de westerse cultuur, maar heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling hiervan.  Het Christendom noch het Jodendom zijn net als het boeddhisme, relevant in het islamdebat. Beschouw het mohammedanisme. De overeenkomsten tussen de religies en ideologieën vormen geen probleem, het zijn de verschillen die resulteren in ontegenzeggelijke problemen. Dit is simpelweg logica.  Fatsoenlijke mensen dragen de overeenkomsten, die vaak niet eens als dusdanig beschouwd mogen worden, graag aan in het islamdebat, maar weigeren naar de verschillen te kijken. Er zijn geen overeenkomsten tussen de Joden van toen en de Marokkanen van nu. Sterker nog; de Joden van nu zien hun veiligheid en leefomstandigheden hard achteruit gaan, sinds de komst van de mohammedanen in de EU. 

Bennink schaamt zich als fatsoenlijk elitair bovenonsgestelde voor het deel van de Nederlandse burgers, dat durft te zeggen dat er sprake is van een Marokkanenprobleem. Aangezien er ook sprake is van een Turkenprobleem en de beide culturen verschillend zijn, doch één duidelijke overeenkomst vertonen, kunnen we spreken van een mohammedanisme- of islamprobleem.

Portiers zijn niet uit fascistische overwegingen begonnen met het weigeren van Marokkanen in discotheken, maar naar aanleiding van het onevenredig vaak betrokken zijn bij het lastig vallen van meisjes en het zoeken van ruzie met veelvuldige steekpartijen tot gevolg. Beide te relateren aan de opvoeding met de leer van Mohammed als leidraad; vrouwen zijn ondergeschikt en zonder hoofddoek vogelvrij, te betasten en vragen erom lastig gevallen te worden; en de macho eergevoelens van de mohammedaan zijn snel aangetast (zeker door een kafir) en de behoefte zich te bewijzen is groot, wat resulteert in agressief haantjesgedrag tijdens het uitgaan.

Om westerse meisjes ook een leuke avond te gunnen en om ervoor te zorgen dat zij terug blijven komen, zijn maatregelen genomen. Zonder leuke meisjes in je discotheek, kun je sluiten. Zonder vervelende Marokkaantjes in je discotheek, kun je open blijven. Als mohammedaanse jongens niet veelvuldig voor overlast hadden gezorgd in het uitgaansleven, hadden de goedwillende Marokkanen nu geen moeite gehad een discotheek binnen te komen. Dit heeft niets met fascisme te maken, Jan.

Tot slot nog dit; automonteur of slager? En hun vrouwen hebben zeker van die mooie gekleurde doeken op hun hoofd en koken zo lekker? Over vooroordelen gesproken, zeg. Oh, Jan hoopt dat één van die vrouwen met het kenmerk van de mohammedaanse onderdrukking en ondergeschiktheid van de vrouw, de hoofddoek, minister-president wordt van ons vooralsnog westerse Nederland.

Bennink; je bent niet goed bij je hoofd. Je negeert feiten, redeneert vanuit je onderbuik, om dat vervolgens anderen te verwijten. Een clown met een te laag IQ en een misplaatst gevoel van verhevenheid.

maandag 1 april 2013

Crimineel gedrag & de eer van de familie


Afdelingshoofd Renate van Lieshout vindt het niet vreemd dat mohammedanen niet in staat zijn zich te spiegelen aan de westerse cultuur en zich veelal als prinsjes opstellen. Dit is een gevolg van de islamitische opvoeding. Een belangrijk aspect dat men in het politieke en publieke debat nog altijd onder het tapijt wil vegen. De opvoeding met de leer van Mohammed als leidraad heeft een onevenredig veel grotere invloed op het gedrag van mohammedanen, dan de westerse maatschappij. De focus in onderzoeken ligt echter onterecht meestens op de invloed van de sociaal-economische aspecten, waarbij het culturele islamitische aspect zoveel mogelijk wordt genegeerd.
"Ze zijn gewend thuis de baas te zijn, alsook in de maatschappij", zegt ze. "Dat past bij jullie (mohammedaanse) cultuur".
Het past bij de mohammedaanse cultuur om zowel thuis als in de maatschappij de baas te zijn. Een terechte conclusie. De vraag is echter; laat de (Nederlandse) maatschappij het toe, dat de mohammedaanse cultuur de baas is?

Daarnaast is het opvallend, dat vanuit islamitische overwegingen, moslima's een groot risico lopen om verstoten te worden door de familie, als zij zich 'te westers' gedragen, een niet-islamitisch vriendje hebben of simpelweg niet in de mohammedaanse pas lopen. Hierbij komt zelfs in Nederland eerwraak voor, waarbij meisjes het integreren met de dood moeten bekopen. De islamitische eer van de familie is vanuit het mohammedanisme van groter belang dan het  persoonlijk welzijn en geluk van een dochter. Die opgelegde eer is er echter niet om de familie te beschermen, maar om het voortbestaan en de groei van het mohammedanisme te verzekeren. 

Hoeveel mohammedanen worden door de familie verstoten, omdat zij de westerse door de mens gemaakte wetten overtreden en vanwege een veroordeling voor een gewelddadige overval in de cel belanden? Wordt de eer van de familie wellicht niet aangetast vanwege dergelijk gedrag? Waarom worden criminele mohammedanen niet door hun familie verstoten? Is hun gedrag wellicht niet afkeurenswaardig met de leer van mohammed als leidraad? Kennelijk bedreigt dit gedrag het voortbestaan en de groei van het mohammedanisme niet. Stimuleert het de groei van het mohammedanisme soms zelfs?

De eer van de familie wordt niet aangetast door een gewelddadige overval door een zoon, maar wèl door een liefdesrelatie met een niet-mohammedaan van een dochter.

Welke gevolgen voor onze samenleving en maatschappij zijn verbonden aan de antwoorden op deze vragen? 

Tot slot nog dit;


maandag 25 maart 2013

Ontwikkel als mens en omarm verdeeldheid

Vanuit het persoonlijke referentiekader, beschouwt ieder mens de wereld en de gebeurtenissen om zich heen. Een referentiekader is de algemene samenhang van alle factoren, die voor een persoon -of zelfs een hele gemeenschap- de psychische werkelijkheid op een zeker ogenblik vormt. Een geheel van gewoonten, regels en normen, die bepalen hoe je iets beoordeelt.  

Een geheel van gewoonten, regels en normen

Dit geheel is in gradaties verschillend; per individu, per organisatie, alsook per natie en per cultuur. Omdat men binnen de westerse cultuur is doorgeschoten in het nastreven van gelijkheid, worden niet alleen de verschillen in referentiekaders te vaak genegeerd, maar lijkt zelfs het fenomeen an sich meestens niet te worden erkend.  

Vanwege de toename van individuele vrijheid, zijn de verschillen tussen persoonlijke referentiekaders van individuen binnen de westerse cultuur vaak groot. Door die individuele vrijheid zijn westerlingen in staat zeer uiteenlopende visies te hebben op dezelfde dossiers. Zo denkt de één dat de Europese Unie voor vrede en vrijheid zorgt en denkt de andere westerling dat die EU juist zal resulteren in minder individuele vrijheid en meer kans op (burger)oorlog. Zo denkt de één dat meer islam in het westen een voorbeeld is van vrijheid, terwijl de andere westerling juist van mening is, dat meer islam inherent is aan minder vrijheid. Die twee visies staan behoorlijk haaks op elkaar, terwijl beiden hetzelfde dossier beschouwen. Waarschijnlijk niet op basis van dezelfde feiten, maar wel met zekerheid op basis van een verschillend referentiekader.

Binnen culturen waar individuele vrijheid in verhouding tot de westerse cultuur minder ontwikkeld is, heerst minder verdeeldheid; de gedachten en ideeën van de mensen binnen die culturen, liggen dichter bij elkaar, lopen minder sterk uiteen. Dat maakt het makkelijker de cultuur te definiëren, te erkennen en in stand te houden. Voor westerlingen is hun westerse cultuur onderhevig aan perceptie door middel van het brede referentiekader en de vrijheid van individueel denken. Juist door de vrijheid voortgekomen uit hun westerse cultuur, zijn sommigen niet meer in staat die basis van hun cultuur te erkennen en te koesteren.

Vrijheid is inherent aan verdeeldheid. Met de toename van vrijheid en individueel vrij denken, zijn de gedachten van mensen namelijk steeds meer uiteenlopend geworden. Met de komst van het internet en de mogelijkheid onszelf steeds beter te informeren, wordt ons referentiekader steeds sneller meer breed. Dit resulteert automatisch in meer verdeeldheid en grotere verschillen in visies. We zijn alleen nog op zoek naar een manier om deze verdeeldheid in harmonie in ons bestaan te verweven.

Westerse burgers bestrijden elkaar -met name in het publieke debat - met betrekking tot belangrijke dossiers zoals de EU en het mohammedanisme, op basis van een verschillend referentiekader. Een referentiekader dat dankzij de vrije westerse cultuur heeft mogen ontstaan. Een referentiekader waarbinnen een aantal elementen verankerd ligt, waarin iedere westerling elkaar vindt; individuele vrijheid en veiligheid, voor onszelf en voor onze kinderen.

Als altijd in ontwikkeling  zijnde  westerse mensen, dienen we verdeeldheid te omarmen als een vrijheid van ons allen en moeten we op zoek naar een manier om met maximaal vrij denken meer harmonie te creëren. 

dinsdag 19 maart 2013

Homoseksualiteit is bahvies, toch?


Wat?! Beschouwen Turken homoseksualiteit als een ziekte?! Maar dát hebben we eerder meegemaakt. En die grístenhonden hebben er flink van langs gekregen, oh jawel. Vooral progressief links, maar ook liberaal rechts, hakt stevig op het Christendom in als het om het verdedigen van homorechten gaat. Met Vrijheid als prioriteit zien we hier dus een gemeenschappelijke factor, die een grote meerderheid van de burgers in Nederland met elkaar verbindt; Homorechten. Of je nu op Groenlinks stemt of op de Partij voor de Vrijheid; met betrekking tot de rechten van homo's heeft toch iedereen kritiek op het mohammedanisme? 

En dan die knappe jonge Turk; verwesterd om te zien, modern kapsel, strak leer jasje, metroman-sjaaltje en  ogenschijnlijk het toonbeeld van de geïntegreerde jonge mohammedaan. Maar dan doet hij zijn mond open; 
"Hij [Yunus] is een Turkse jongen, ik zie hem als een Turkse jongen. Zijn origine komt uit Turkije, dus er zijn dingen die je niet zomaar kunt afleren, en niet hóórt af te leren." 
De kans is groot, dat deze Turk daadwerkelijk het toonbeeld is van de jonge mohammedaan in Nederland. Wat zegt dat? De vraag welke 'dingen' je niet hoort af te leren, wordt (natuurlijk) niet door de (MSM)reporter gesteld. De 9-jarige Yunus woont al sinds hij 5 maanden oud is bij zijn lesbische pleegouders. Opgevoed door Nederlanders, geboren in Nederland, opgroeiend met de westerse cultuur, beschouwen we Yunus toch zeker als een Nederlander? Maar deze moderne knappe Turk beschouwt hem als een Turk

Wordt werkelijk een tweedeling gecreëerd in de Nederlandse samenleving door kritiek op islam? Of is de tweedeling reeds gecreëerd door het mohammedanisme, de islamitische opvoeding en de islamitische cultuur? En reageren islamcritici op dit feit, ter verdediging van Vrijheid?


maandag 18 maart 2013

Inherent aan de westerse cultuur, haaks op de islamitische cultuur

Veel mensen beschikken over onvoldoende kennis van het mohammedanisme en de islamitische cultuur. Dit is niet alleen te concluderen uit het feit, dat een substantieel deel van de burgers geen kritiek op het mohammedanisme uit, maar ook uit het feit, dat een deel van de burgers mèt kritiek op islam zichzelf niet altijd even sterk en beheerst kan verwoorden. Dit is niet zo verwonderlijk, omdat het islamdossier een dik dossier is, dat in de mainstream media te rooskleurig wordt geportretteerd. Dit schept verwarring. Kennis opdoen, is dankzij het internet veel gemakkelijker geworden; het kost echter wel tijd en energie. Met alle verplichtingen en drukke weekschema's, is het logisch dat niet iedereen de tijd en energie wil steken in het opdoen van kennis van het mohammedanisme. Daarnaast doet meer weten van het mohammedanisme afbreuk aan het beeld van een ideale wereld, waarin iedereen gelijk en hetzelfde is. Dit kan drukken op de gemoedstoestand. Een deel van de burgers kiest daarom bewust en onbewust voor het negeren van ongemakkelijke negativiteit. Zoals gezegd; niet verwonderlijk. Méér ontstellend is echter het feit, dat veel mensen over onvoldoende kennis beschikken van de westerse cultuur. Wie niet beseft welke kenmerken inherent zijn aan de westerse cultuur, zal ook niet begrijpen dat die kenmerken de moeite waard zijn om te verdedigen en een reden zijn om enorm trots te zijn op onze cultuur.
"De westerse cultuur is een cultuur, die zijn historische oorsprong vindt in Europa, maar als gevolg van kolonisatie, handel en massamedia zich verspreid heeft over het grootste deel van de wereld. Elementen van deze cultuur zijn: het Christendom; het kapitalisme; het renaissance-humanisme; de renaissance; de Verlichting; moderne wetenschap en technologie; de industrialisering; de secularisatie.
Een belangrijk kenmerk is de vrije meningsuiting: in principe mag alles ter discussie worden gesteld en is geoorloofd een afwijkende mening te publiceren en in de openbaarheid te brengen zonder te vrezen voor sancties van overheden of religieuze groeperingen die consensus opleggen. Een hieruit voortgekomen verschijnsel is de wetenschappelijke methode die wetenschappelijke theorie toetst aan de werkelijkheid. Hierdoor wordt een, voortdurend verder aangescherpt, wetenschappelijk model van de werkelijke wereld geschapen."
Opgegroeid in het Vrije Westen, gedraagt een deel van de burgers zich als een stel verwende kinderen. Kinderen die veilig opgroeien, naar goede scholen gaan, omringd zijn door redelijke mensen, alles krijgen wat hun hartje begeert en geen besef hebben van de historie van de mensheid, van de evolutie en van de wereld buiten hun comfortzone. "Ieder mens is gelijk, ieder mens is hetzelfde en ieder mens ter wereld is gelijktijdig en evenredig ontwikkeld."; w r o n g. 

Net als een slaapkamer gevuld met het duurste speelgoed geen indruk meer maakt op het kind dat er dagelijks in leeft en slaapt, maken de kenmerken van de westerse cultuur geen indruk meer op een te groot deel van de westerse bevolking. Een duidelijk gebrek aan besef van het bijzondere tijdperk waarin wij leven. Alsof het zo gewoon is, als mens geëvolueerd te zijn tot een beschaafd wezen met individuele Vrijheid en de Vrije Meningsuiting. Alsof het zo gewoon is, dat een cultuur zo geciviliseerd is en kenmerken zoals die van de westerse cultuur onlosmakelijk aan zich verbonden heeft. Alsof het altijd zo is geweest...

Om te begrijpen dat het mohammedanisme en de islamitische cultuur haaks op onze cultuur staan, dient men eerst te beseffen welke kenmerken inherent zijn aan de westerse cultuur. Kenmerken die de moeite waard zijn om te verdedigen en een reden zijn om enorm trots te zijn op onze westerse cultuur.

Stop acting like a spoiled brat.


zaterdag 16 maart 2013

Moslimorgaan veroordeelt uiting antisemitisme

Zaterdag stond in de Telegraaf een stuk met de kop "moslimorgaan veroordeelt antisemitisme". Wie het artikel goed leest, komt mogelijk tot een andere conclusie. Veroordeelt het moslimorgaan daadwerkelijk antisemitisme of geeft het moslimorgaan aan, dat het uiten van antisemitisme niet handig is?
"De organisatie wil in gesprek met alle partijen die bij het incident betrokken zijn en zal binnenkort met prominenten en bestuurders van moslimorganisaties samenkomen om de kwestie te bespreken."
Het uitgangspunt zegt meestens veel over de uitkomst. Als het moslimorgaan spreekt van een incident, is men dus op voorhand niet bereid het probleem onder ogen te komen. Antisemitisme is namelijk inherent aan het mohammedanisme. Wie zich een klein beetje heeft verdiept in de leer van het mohammedanisme, kan niet anders dan concluderen dat Jodenhaat vanuit islam wordt opgelegd aan mohammedanen. Een opvoeding op basis van de leer van islam, is een opvoeding met antisemitisme als ingrediënt. Er is dan ook geen sprake van een incident. Het moslimorgaan weet dat als geen ander.

vrijdag 15 maart 2013

Welkom en Bedankt

Voor de vele reacties op mijn laatste column, die ik geschreven heb voor De Dagelijkse Standaard, dank ik iedereen hierbij hartelijk. Een mooi podium is me door DDS geboden en daarvoor ben ik Joshua Livestro en de anderen zeer erkentelijk. De vele comments onder de verschillende stukken ik geschreven heb en de uiteenlopende gesprekken via Twitter, gaven reeds aan dat de columns van Blondemevrouw goed gelezen worden. De reacties op 'Till we meet again' lieten mij beseffen, dat een pauze nemen, een egoïstisch besluit is.

Het is desalniettemin een goed besluit. Ieder mens moet af en toe even opladen en dat is voor mij niet anders. Voor mensen die zich er fulltime op kunnen en willen toeleggen, is het al van belang om regelmatig even een stap terug te nemen en het één en ander van een kleine afstand te beschouwen. Dat is in mijn optiek zowel van toegevoegde waarde voor de inhoud van de columns als voor de persoonlijke gemoedstoestand. Columns schrijven, doe ik naast andere bezigheden.

Op deze website staat een groot aantal van de tot op heden geschreven columns, eerder gepubliceerd op De Dagelijkse Standaard. Voorlopig zal ik minder frequent schrijven en online zijn dan de afgelopen periode. Toch zal ik hier regelmatig een nieuw stuk plaatsen. Ook zal ik op verzoek af en toe bijdragen leveren aan andere websites. Het ging namelijk niet om mij en het gaat nog steeds niet om mij. Het gaat om Vrijheid.

En Vrijheid is mijn prioriteit.